x
logo

Ankieta

Formularz kontaktowy

  KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WARIANTÓW PRZEBIEGU PROJEKTOWANEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV OSTROŁĘKA – STANISŁAWÓW


  I. Wybieram wariant*:

  II.

  III.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej opinii przez Administratora danych osobowych – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie – w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów. Jednocześnie oświadczam, że znana mi jest treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania powyższych danych osobowych, zawarta po drugiej stronie niniejszego formularza.

  * (pole wymagane)

  Ankieta

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000197596, NIP 5262748966, REGON: 015668195, kapitał zakładowy: 9 605 473 000,00 zł w całości opłacony; Dane kontaktowe: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, telefon: 22 242 26 00, e-mail: pse@pse.pl.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Administratora: Michał Prószyński, tel. 22 242 26 00, e-mail: daneosobowe@pse.pl
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty:
   • organy władzy publicznej upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa – na żądanie tych podmiotów lub w związku z obowiązkiem ciążącym na Administratorze z mocy prawa,
   • podmioty współpracujące z Administratorem na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania,
   • podmioty świadczące na rzecz Administratora lub podmiotów współpracujących z nim na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, księgowo finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne i prawe.
  7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas realizacji inwestycji celu publicznego oraz wszystkich czynności z tym związanych.
  8. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora:
   • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.