x
logo

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV OSTROŁĘKA – STANISŁAWÓW

O INWESTYCJI

Aktualności

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest cel budowy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów?

Przedsięwzięcia infrastrukturalne prowadzone przez PSE S.A. są inwestycjami celu publicznego i mają za zadanie przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednym z kluczowych projektów w tym zakresie jest budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Celem inwestycji jest poprawa warunków pracy i wyprowadzenia mocy z Elektrowni Ostrołęka oraz wzrost zdolności przesyłowych sieci w północno-wschodniej oraz centralnej części Polski, w tym w obrębie aglomeracji warszawskiej. Właśnie na tych terenach zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie najszybciej (aglomeracja warszawska), a także utrudniony jest dostęp do blisko położonych źródeł wytwórczych (północno-wschodnia Polska). Dla aglomeracji warszawskiej przewiduje się średnioroczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o 3-4 procent (przy średniorocznym wskaźniku dla kraju na poziomie 1 procenta). O znaczeniu i nieodzowności tego przedsięwzięcia świadczy wpisanie planowanej inwestycji do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz w Ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Czy w czasie budowy linii pojawią się przerwy w dostawie prądu?

Nie. Prace budowlane nie będą powodowały przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a więc do zakładów przemysłowych, instytucji publicznych, np. szpitali, czy gospodarstw domowych. Wykonawca dołoży starań, aby prowadzone prace w jak najmniejszym stopniu utrudniały normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.

Jakie korzyści odniosą gminy, przez teren których planowana jest budowa linii?

Nowa linia istotnie obniży ryzyko występowania awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy prądu do domów lokalnej społeczności. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej. Inwestycja oznacza również stałe wpływy do budżetów gmin z tytułu podatku płaconego przez Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). Wyniosą one 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.

Czy przebywanie w pobliżu linii jest bezpieczne?

Na całym świecie grunty w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych są wykorzystywane pod uprawy rolne i hodowlę zwierząt. Przy wielu liniach znajdują się budynki mieszkalne. Linie są tak zaprojektowane, aby przebywanie w ich pobliżu było całkowicie bezpieczne. PSE S.A. dbają o to, aby wszystkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć były sumiennie przestrzegane.

PSE W LICZBACH