x
logo

Informacje podstawowe

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów to duża inwestycja. Szacowana długość trasy to ok. 100 km i będzie przebiegać przez obszar województwa mazowieckiego. Ustalenie przebiegu trasy wymaga spełnienia wielu wymagań środowiskowych, planistycznych, inżynieryjnych oraz ekonomicznych, a przede wszystkim musi uwzględniać interesy mieszkańców i właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać. Dlatego kluczowe dla ustalenia najbardziej optymalnej trasy linii jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, pozwalających na przekazanie wszystkim zainteresowanym pełnej informacji o planowanej inwestycji.

Od początku inwestycji podejmowane są działania informacyjno-konsultacyjne z władzami gmin, mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi, aby trasa linii zyskała optymalny przebieg, uwzględniający interesy wszystkich stron. Konsultacjom podlega zwłaszcza wybór trasy, która ma w najmniejszym możliwym stopniu ingerować w życie mieszkańców.

Budowę linii Ostrołęka – Stanisławów wymienia się w ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji przesyłowych, czyli tzw. specustawie, jednak Wykonawca będzie prowadził rokowania z właścicielami nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu. Inwestycja będzie poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi, w tym dialogiem z władzami właściwych jednostek samorządu terytorialnego, przy pełnym zagwarantowaniu ustawowych praw właścicieli nieruchomości.

Etap I

Inwentaryzacja uwarunkowań terenowych

Wstępne badanie uwarunkowań środowiskowych, a także wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na inwestycję (np. istniejąca infrastruktura energetyczna i drogowa, lokalne uwarunkowania gminy). W ten sposób gromadzona jest wiedza niezbędna do opracowania koncepcji wytyczenia i zaprojektowania linii.

Etap II

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z władzami gmin

Inwestycja realizowana jest na terenach, na których interes społeczności reprezentują m.in. wójtowie, burmistrzowie i rady gmin.

Władze zapoznają się z projektem, ale przede wszystkim mają możliwość poznania planów Inwestora w zakresie procesu informacyjno-konsultacyjnego i zgłoszenia uwag do niego, a także do pierwszej koncepcji trasy, która będzie prezentowana społeczności lokalnej.

Etap III

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin położonych na trasie projektowanej linii i innymi interesariuszami

Spotkania Inwestora z mieszkańcami terenów objętych inwestycją. W spotkaniach biorą udział specjaliści z rożnych dziedzin związanych z realizacja inwestycji.

Celem spotkań jest dostarczenie jak najszerszych informacji o projekcie i odpowiedź na pytania osób zainteresowanych inwestycją. Spotkania mają charakter otwarty.

Przedstawiciele grup zainteresowanych inwestycją, podobnie jak władze z terenów objętych projektem, mogą pozyskać informacje o inwestycji i sposobie prowadzenia konsultacji.

Po zakończeniu procesu konsultacyjnego Inwestor, w oparciu o zgromadzoną wiedzę o uwarunkowaniach i oczekiwaniach interesariuszy inwestycji, wybiera możliwe optymalny przebieg linii.