x
logo

Charakterystyka inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja pn. „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)” uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 grudnia 2018 r. znalazła się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Koncepcja planowanej trasy linii

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów będzie przebiegać przez obszar województwa mazowieckiego. Planowana linia połączy SE Ostrołęka z SE Wyszków i SE Stanisławów. Całkowita długość linii wyniesie około 100 km.

Ostateczna trasa linii zostanie ustalona po inwentaryzacji środowiskowej w ramach tej inwestycji To obejmujący cztery pory roku proces, który pozwoli wskazać obszary, na których możliwa jest realizacja inwestycji przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Wyniki prowadzonej inwentaryzacji będą kluczowe dla wskazania optymalnych wariantów przebiegu trasy. Następnie rozpocznie się proces informacyjno-konsultacyjny, prowadzony razem z mieszkańcami gmin znajdujących się na trasie rozważanych wariantów przebiegu linii. W ramach tego procesu zorganizowane zostaną spotkania, które będą okazją do zapoznania się z wynikami inwentaryzacji środowiskowej czy szczegółowym przebiegiem linii w różnych wariantach, a także sprawdzenia, jak daleko linia znajdzie się od zabudowań. Mieszkańcy będą mogli również porozmawiać z zespołem projektowym. Dodatkowo do ich dyspozycji będzie zespół specjalistów, którzy udzielą wszelkich informacji na temat inwestycji.

Już wiadomo, że budowa linii 400 kV w śladzie istniejącej linii 220 kV nie jest możliwa. Wymagałoby to wyłączenia na okres budowy działającej obecnie linii. Budowa nowej linii w miejscu tej już istniejącej jest niemożliwa również z przyczyn społecznych. Niektóre odcinki linii 220 kV przebiegają w pobliżu zabudowy mieszkalnej, a dla nowej linii 400 kV konieczne jest zapewnienie pasa technologicznego o szerokości 35 metrów od osi linii, a nie jak dotychczas 2 x 25 metrów. Budowa linii 400 kV w miejsce linii 220 kV tylko na odcinku od Stanisławowa do Wyszkowa oznaczałaby konieczność wysiedlenia 60 domów mieszkalnych.

Podobnie jest w przypadku idei poprowadzenia jej wzdłuż drogi nr 50 argumenty są podobne. Linia 400 kV usytuowana w pasie drogi po stronie zachodniej groziłaby wysiedleniem 88, a po wschodniej stronie – 56 domów mieszkalnych.

Dopiero po analizie oczekiwań społeczności lokalnych, uwzględnieniu możliwości technicznych i zminimalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko możliwe będzie przedstawienie ostatecznego przebiegu trasy.

Znaczenie inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – operator sieci przesyłowej w Polsce – zamierzają wybudować do 2023 r. nową linię 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w północno-wschodniej i centralnej Polsce, w tym dla aglomeracji warszawskiej. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 47 lat linię 220 kV.

Budowa nowej linii pozwoli efektywnie przesyłać energię elektryczną niezbędną dla rozwoju gospodarki północno-wschodniej i centralnej części Polski, realizacji kolejnych inwestycji w regionie, a co za tym idzie – tworzenia nowych miejsc pracy. Pozwoli także wyeliminować ryzyko awarii, na jakie narażona jest wysłużona infrastruktura przesyłowa oraz skutecznie ograniczyć przerwy w dostawach prądu.

Kluczowe powody realizacji inwestycji:

 • Zapewnienie odpowiednich dostaw energii elektrycznej dla kontynuacji rozwoju gospodarczego północno-wschodnich oraz centralnych regionów Polski, w tym aglomeracji warszawskiej.
 • Ograniczenie ryzyka awarii i przerw w dostawach energii elektrycznej dla ponad 8 milionów mieszkańców regionu.
 • Zastąpienie wysłużonej infrastruktury nowoczesnymi konstrukcjami o wyższej sprawności działania.

Korzyści z realizacji inwestycji

Gmina i jej mieszkańcy

Większa pewność dostaw energii do domów
Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej do Państwa domów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Większe wpływy do budżetu gminy
Inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wyniosą one około 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.

Wynagrodzenie dla właścicieli
Właściciele, przez których działki będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenia i odszkodowanie za ustanowienie tzw. służebności przesyłu. Kwota wynagrodzenia i odszkodowania, jaka oferowana będzie właścicielowi, zostanie oszacowana na podstawie operatów wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Region

Poprawa infrastruktury
Linia 400 kV jest jednym z filarów zasilania województwa mazowieckiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej linii 220 kV.

Rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy
Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie będzie to możliwe.

Zakres prac

Inwestor odpowiada za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że jest odpowiedzialny za realizację wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, a także wybór wykonawcy prac budowlano-montażowych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Inwestycja obejmuje:

 • Etap I – budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej łączącej SE Wyszków z istniejącą linią 220 kV Ostrołęka – Miłosna. Połączenie to składać się będzie z dwóch dwutorowych odcinków: docelowego w gabarycie 400 kV oraz tymczasowego w gabarycie 220 kV.

  Zadaniem wykonawcy inwestycji będzie:

  • budowa odcinka dwutorowej linii elektroenergetycznej w gabarycie 400 kV
   od bramek liniowych SE Wyszków do realizowanej w Etapie II linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów;
  • budowa odcinka w gabarycie 220 kV od istniejącej linii 220 kV Ostrołęka – Miłosna do odcinka docelowego;
  • połączenie nowo wybudowanych odcinków z istniejącą linią Ostrołęka – Miłosna, tworząc nowe relacje prądowe 220 kV: Ostrołęka – Wyszków oraz Miłosna – Wyszków;
 • Etap II – budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów w sposób umożliwiający połączenie z wybudowanym w Etapie I odcinkiem linii 400 kV wprowadzonym do SE Wyszków.

  Zadaniem wykonawcy inwestycji będzie:

  • budowa odcinka dwutorowej linii elektroenergetycznej w gabarycie 400 kV
   od bramek liniowych SE Ostrołęka do bramek liniowych w SE Stanisławów;
  • demontaż wybudowanego w Etapie I odcinka w gabarycie 220 kV od istniejącej linii 220 kV Ostrołęka – Miłosna do odcinka docelowego;
  • demontaż istniejącej linii 220 kV Miłosna – Ostrołęka na odcinku od SE Ostrołęka do SE Stanisławów;

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2018-2024.