x
logo

Aspekty prawne inwestycji

Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Ostrołęka – Stanisławów, będąca inwestycją celu publicznego, ma stanowić jeden z filarów bezpieczeństwa elektroenergetycznego północno-wschodniej i centralnej Polski, w tym aglomeracji warszawskiej.

Przez inwestycję celu publicznego rozumie się zadanie prowadzone na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które realizują cele wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 – tekst ujednolicony do pobrania tutaj).

Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami można dowiedzieć się , że inwestycje celu publicznego to m.in.: „budowa i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów, zgodnie z zapisami ustawy, stanowi inwestycję celu publicznego. Oznacza to między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.

Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wpisana jest do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz w Ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Inwestycja pn. „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)” uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 grudnia 2018 r. znalazła się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Realizacja inwestycji wymaga szeregu działań formalno-prawnych:

  • uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • załatwienia wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem,
  • pozyskanie służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego,
  • uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę linii,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii.